Aktier med utdelning

Anders Jansson
Anders Jansson
Anders Jansson
Skriven av
Anders Jansson

Anders är en erfaren trader, både av aktier och på valutamarknaderna. Tidigare var fokuset på kort till medelkort tidsram för handeln, men på senare tid har fokuset flyttats till investering på lång tid med extra intresse för aktier med utdelning.

Anders har tidigare haft trading som lönsam hobby men vill nu dela med sig av sin kunskap till andra som vill ta nytta av de finansiella marknaderna.

Anders har en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Uppdaterad:
11/19/2023
Redaktör:  
Eric Bergström
Eric Bergström
Redaktör
Eric Bergström

Eric är vår redaktör på InvestmentGuide.se och är vår mest aktiva trader. Det mesta av hans handel sker på kort tidshorisont och många gånger stänger han sina positioner innan börsen stänger. Eric är en mästare på teknisk analys och robothandel.

Eric försörjer sig själv på sin handel och ser arbetet med InvestmentGuide.se som en väldigt rolig sidosysselsättning.

Eric har en examen från Uppsala Universitet inom ekonomi.

En snabb sammanfattning:

  • Utdelningsaktier ger regelbunden inkomst genom vinstdelning och kommer från stabila företag, medan tillväxtaktier är kopplade till företag med hög potential till expansion och återinvesterar sina vinster för framtida värdeökning istället för att ge utdelningar.
  • Svenska företag inom traditionellt stabila sektorer som bank och telekommunikation, såsom Handelsbanken och Telia, erbjuder ofta pålitlig utdelning.
  • En jämn balans av utdelnings- och tillväxtaktier, med exempel på företag som Essity och AstraZeneca, kan maximera portföljens avkastning samtidigt som volatiliteten minskas.
  • Att inkludera månadsutdelande amerikanska REITs i en investeringsportfölj kan leda till en mer regelbunden och återinvesterbar inkomstström.
  • Noggrannhet krävs när man hanterar skatter för utdelning från utländska aktier, där förståelse för internationella skatteavtal är avgörande för att undvika dubbelbeskattning.
  • Risken för utdelningsnedskärningar från högutdelande aktier under ekonomiskt pressade perioder gör att en diversifierad och noggrant övervakad portfölj är kritisk, särskilt för de som sparar till pensionen.

Introduktion till utdelningsaktier och tillväxtaktier

För att förstå texten fullt ut behöver vi snabbt gå igenom begreppen.

Utdelningsaktier

En utdelningsaktie är en typ av aktie som regelbundet ger sina aktieägare en del av företagets vinst genom utdelningar. Utdelningar är betalningar som görs till aktieägarna, vanligtvis varje kvartal, och de kan betraktas som en belöning till ägarna för att de håller aktien.

Företag som erbjuder utdelningsaktier är ofta mer etablerade och har en stabil inkomst, vilket gör att de kan dela med sig av sina vinster till aktieägarna. Investerare som söker regelbundna inkomster och en mer förutsägbar avkastning tenderar att föredra utdelningsaktier.

Tillväxtaktier

En tillväxtaktie, å andra sidan, representerar ett företag som förväntas växa i snabbare takt än genomsnittet på marknaden.

Dessa företag återinvesterar vanligtvis sina vinster i företaget snarare än att betala ut dem som utdelningar för att finansiera expansion, utveckling av nya produkter, eller andra tillväxtinitiativ.

En man beskriver en positiv aktieutveckling för en annan man.

Tillväxtaktier erbjuder sällan utdelningar, och deras lockelse ligger i potentialen för kapitaltillväxt; aktieägare tjänar pengar genom en ökning av aktiens pris på marknaden. Investerare i tillväxtaktier söker kapitaluppskattning och är vanligtvis villiga att acceptera högre risker för möjligheten till högre avkastning på lång sikt.

Vilken slags aktie skall jag välja?

Lyckas du tidigt chansa på rätt tillväxtaktie kan dessa självklart generera en hel del pengar. Tänk dagens teknikjättar och deras aktieutveckling. Men ärligt talat, hur lätt är det att träffa så rätt? Det kan även vara lätt att underskatta värdeaktiers långsiktiga potential.

Jag har märkt att utdelningsaktier tenderar att vara mindre volatila än tillväxtaktier. Utdelningsaktier erbjuder en inkomst även under tider när marknaden är nedåtgående, vilket ger en känsla av trygghet. Tillväxtaktier, å andra sidan, kan ge högre avkastning på lång sikt men med en högre risk.

Min portfölj balanserar mellan dessa två för att optimera risk och avkastning.

Hög utdelningsavkastning på aktier i Sverige

Att investera i svenska aktier med hög utdelningsavkastning har varit en del av min investeringsstrategi i flera år. Erfarenheten har lärt mig att stabila företag inom sektorer som bank och telekommunikation ofta erbjuder attraktiva utdelningar.

Bolag som Handelsbanken och Telia har historiskt sett levererat konsekvent avkastning till sina aktieägare.

Utdelningsaktier med stabil tillväxt

Utdelningsaktier med stabil tillväxt kombinerar det bästa av två världar: potentialen för kursuppgång och en regelbunden inkomstkälla. Under min tid som investerare har jag märkt att företag inom konsumentvaror och läkemedelsindustrin, som till exempel Essity och AstraZeneca, stadigt har ökat sina utdelningar över tid.

Hur man beräknar utdelningsavkastning för aktier

Utdelningsavkastning är enkel att beräkna: dela den totala årliga utdelningen med aktiens pris. Genom åren har jag använt denna enkla matematik för att jämföra vilka aktier som ger bäst avkastning i förhållande till investerat kapital.

Vad är aktier med månadsutdelning?

Aktier med månadsutdelning är de som betalar utdelning varje månad istället för kvartalsvis eller årligen. Jag har investerat i några amerikanska REITs som erbjuder månadsutdelningar, vilket ger en jämnare inkomstflöde och möjlighet att återinvestera utdelningar oftare.

Strategier för att skapa en utdelningsportfölj

Min strategi för att skapa en utdelningsportfölj har varit att välja företag med en lång historia av utdelning och som har en stabil affärsmodell. Jag har också diversifierat över olika sektorer för att sprida riskerna.

Sektorer med bästa utdelningsaktierna

Energisektorn och byggnadssektorn

Energisektorn, fastighetssektorn och finanssektorn har varit några av de mest givande sektorerna för utdelningsjakt i min erfarenhet.

Bolag som Castellum och Nordea (med undantag under pandemin) har stått för en betydande del av de utdelningar jag mottagit.

Skatteregler för utdelning från utländska aktier

Skatteregler för utdelning från utländska aktier kan vara komplexa. Efter att ha hanterat dubbelbeskattning ett antal gånger, har jag lärt mig att noggrant undersöka skatteavtal mellan Sverige och det land där företaget är baserat för att förstå hur mycket skatt jag ska betala.

Att välja utdelningsaktier för pensionssparande

För mitt pensionssparande har jag valt företag med en stark utdelningstillväxt och låg skuldsättningsgrad. Detta ger en portfölj som kan tänkas växa och generera inkomst över tid, vilket är idealiskt för den långa sparhorisont som pensionssparande innebär.

Risker med att investera i högutdelande aktier

Riskerna med att investera i högutdelande aktier inkluderar potentiella nedskärningar av utdelningen om företagets lönsamhet sjunker.

Jag har varit med om detta ett par gånger när cykliska företag har haft svårt att upprätthålla sina utdelningar under ekonomiska nedgångar. Därför är det viktigt att övervaka utdelningsförhållandet och företagets övergripande hälsa.

Vänligen notera att innehållet på denna webbplats enbart är till för informationsändamål och inte bör tolkas som finansiellt råd eller rekommendationer. Medan vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, kan vi inte garantera dess fullständiga noggrannhet eller aktualitet. Investering och handel involverar risker, och det är viktigt att varje individ gör välgrundade beslut baserade på sin unika ekonomiska situation.

Vi rekommenderar starkt att du söker råd från en professionell finansiell rådgivare eller annan kvalificerad expert inom området innan du fattar några investeringsbeslut. Eventuella beslut baserade på den information som presenteras på denna webbplats görs på egen risk. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som kan uppstå direkt eller indirekt från innehållet på denna webbplats.

Om du väljer att använda de affiliate-länkar som presenteras här, får vi möjligtvis en provision. Dock påverkar detta inte vår opartiskhet eller integritet i våra rekommendationer och recensioner.